Jurkjes.com
 • Algemene voorwaarden Jurkjes.com

  1. Partijen
  1. Jurkjes.com: Jurkjes.com B.V., gevestigd te Beek aan de Nieuwe Holleweg 75, 6573DV,
  geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58243771, gebruiker van deze
  algemene voorwaarden.
  2. Verdere gegevens van Jurkjes.com:
  Website: www.jurkjes.com
  Email: [email protected]
  Btw-identificatienummer: 852942382B01
  3. De Klant: de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen of diensten van Jurkjes.com.
  2. Toepasselijkheid
  1. Door middel van aanbod en acceptatie in de bestelprocedure van Jurkjes.com verklaren
  partijen deze algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst die partijen met
  elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd, zullen deze algemene
  voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen
  gelden.
  2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen
  uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  3. Algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  4. Derden die door Jurkjes.com bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken
  kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
  5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig
  zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene
  voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van
  de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel
  mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen
  komen.
  6. Deze algemene voorwaarden zijn de Klant digitaal beschikbaar gesteld en/of toegezonden,
  zijn te allen tijde voor de Klant toegankelijk op de website van Jurkjes.com en kunnen op
  diens verzoek schriftelijk worden toegezonden.
  3. Aanbod en overeenkomst
  1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk
  vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door Jurkjes.com is aangegeven.
  2. Elk aanbod geldt slechts voor zover de voorraad strekt.
  3. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn in
  Euro’s en inclusief 21% btw en onderhevig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.
  4. Alle opgaven van Jurkjes.com van getallen, maten, gewichten en kleur van de artikelen in
  de getoonde of verstrekte ontwerpen, monsters, tekeningen, afbeeldingen, foto’s of modellen
  zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde artikel leidt niet tot
  een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Jurkjes.com.
  5. Een aanbod geldt niet automatisch voor nabestellingen.
  6. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door
  Jurkjes.com. Jurkjes.com is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde
  voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een
  bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Jurkjes.com dit mede binnen twee (2) werkdagen na
  ontvangst van de bestelling.

  4. Levering
  1. Jurkjes.com levert de artikelen na de totstandkoming van de overeenkomst binnen de in het
  hoofdcontract gestelde termijn en op de door de Klant gekozen leveringsmethode met
  inachtneming van de in het hoofdcontract weergegeven en door de Klant geaccepteerde
  leveringskosten.
  2. Indien niemand op het opgegeven verzendadres aanwezig is, kan de Klant een bericht
  ontvangen met de mededeling dat de bestelling kan worden afgehaald op een in de buurt
  gelegen afhaallocatie.
  3. De levertermijn is niet fataal waardoor de Klant Jurkjes.com altijd eerst in gebreke dient te
  stellen, met toepassing van een geruime en redelijke termijn, alvorens tot enige remedie kan
  worden overgegaan. Jurkjes.com is niet gehouden schade als gevolg van vertraging in de
  levering, die aan de Klant is toe te rekenen, te vergoeden. Mocht de levering onverwijld 30
  dagen na de totstandkoming van de overeenkomst nog niet hebben plaatsgevonden, dan heeft
  de Klant het recht de bestelling te annuleren.
  4. Het risico op verlies of waardevermindering van de (te leveren) goederen gaat op de Klant
  over vanaf het moment dat deze zich in haar macht bevinden. Dit geldt ongeacht of de
  eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.
  5. Verbintenissen van de Klant
  1. De Klant stelt Jurkjes.com in de gelegenheid de opdracht te verrichten en verplicht zich de
  benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door
  Jurkjes.com. Hieronder wordt onder andere verstaan:
  a) Ervoor zorgdragen dat Jurkjes.com tijdig kan beschikken over correcte en volledige
  aflevergegevens;
  b) Indien de goederen, vanwege keuze van de Klant of vanwege afwezigheid van de Klant op
  het oorspronkelijke aflevermoment, worden bezorgd bij een afhaalpunt, ervoor zorg te dragen
  dat de goederen binnen 7 dagen na aflevering worden afgehaald.
  2. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, dient de Klant
  Jurkjes.com hieromtrent tijdig te informeren. Jurkjes.com is gerechtigd de hiermee gemoeide
  meerkosten, zoals opslag, reis- of loonkosten, als gevolg hiervan aan de Klant in rekening te
  brengen.
  6. Herroepingsrecht
  1. Dit artikel is alleen van toepassing indien de Klant een natuurlijke persoon is die handelt
  voor doeleinde die buiten diens bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen.
  2. De Klant heeft in beginsel het recht om zaken die op afstand zijn gekocht, binnen een
  termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De Klant
  heeft echter geen recht van herroeping indien de levering van volgens specificaties van de
  consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op
  basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, heeft plaatsgevonden of die
  duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
  3. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant
  aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt of, voor
  overeenkomsten waarbij de Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die
  afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen
  derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
  4. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Jurkjes.com, via een
  ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van
  de beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het
  bijgevoegde modelformulier voor herroeping zoals onderstaand weergeven.

  5. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het voor de Klant om de mededeling
  betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat het
  herroepingstermijn is verstreken.
  6. Als de Klant de overeenkomst herroept, ontvangt de Klant alle betalingen die de Klant tot
  op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra
  kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door
  Jurkjes.com geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later
  dan 14 dagen nadat Jurkjes.com op de hoogte is gesteld van de beslissing om de
  overeenkomst te herroepen, van Jurkjes.com terug. Jurkjes.com betaalt de Klant terug met
  hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht,
  tenzij de Klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd; in ieder geval zal
  de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Jurkjes.com is
  gerechtigd te wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen, of
  wederpartij heeft aangetoond dat de Klant de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang
  welk tijdstip eerst valt. Jurkjes.com zal de goederen afhalen of de Klant dient de goederen
  onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de Klant het besluit
  de overeenkomst te herroepen aan Jurkjes.com heeft medegedeeld, aan Jurkjes.com terug te
  zenden of te overhandigen. De verzending heeft op tijd plaatsgevonden als de goederen
  verzonden voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
  7. De Klant krijgt de verzendkosten voor het terugzenden van de bestelling alleen vergoed
  indien de gehele bestelling wordt geretourneerd, bij een gedeeltelijke retournering van de
  bestelling komen deze kosten voor rekening van de Klant.
  8. De Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is
  van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard en de kenmerken
  van de goederen, waaronder de pasvorm en kleuren, vast te stellen. Jurkjes.com is bevoegd
  om de waardevermindering die het gevolg is van gebruik van de goederen, anders dan het
  passen, te verrekenen met de betaling aan de Klant. De waardevermindering zal voorts per
  geval worden bepaald, waarbij Jurkjes.com zich het recht voorbehoudt om de aankoopprijs
  volledig te crediteren indien het goed door (make-up of etens-)vlekken of andere
  gebruikssporen naar het oordeel van Jurkjes.com onverkoopbaar is geworden. Jurkjes.com
  kan niet gehouden worden te trachten de geretourneerde kleding weer geschikt te maken voor
  verkoop door het te (laten) reinigen.
  7. Klachtenafhandelingsbeleid
  1. Jurkjes.com beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt
  de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen nadat de
  consument de gebreken heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven worden
  ingediend bij Jurkjes.com.
  3. Bij Jurkjes.com ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend
  vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
  verwerkingstijd vraagt, wordt door Jurkjes.com binnen de termijn van 14 dagen geantwoord
  met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig
  antwoord kan verwachten.
  4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Jurkjes.com, zal Jurkjes.com naar haar
  keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
  8. Garantie
  1. Wanneer het geleverde artikel niet voldoet aan de redelijkerwijs gewekte verwachtingen,
  en er derhalve sprake is van een gebrek, dient de Klant binnen 2 maanden na ontdekking van

  dit gebrek Jurkjes.com hieromtrent te informeren. Wanneer door het gebrek het artikel in zijn
  geheel onbruikbaar kan worden verklaard, dient de Klant Jurkjes.com hieromtrent binnen 3
  maanden na ontdekking hiervan te informeren.
  2. Na de informatieverschaffing als bedoeld in lid 2 van dit artikel zal Jurkjes.com het artikel
  kosteloos naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer geen van de hiervoor
  beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft de Klant
  het recht de overeenkomst te ontbinden waardoor de Klant de door haar betaalde koopsom
  geretourneerd krijgt en Jurkjes.com de door haar geleverde artikelen terug in bezit dient te
  krijgen.
  3. Wanneer het gebrek is ontstaan door toedoen van de Klant zal Jurkjes.com tenminste een
  vergoeding in rekening brengen voor herstel of vervanging. De hoogte van deze vergoeding
  hangt af van de mate van opzet of veronachtzaamheid van de Klant waardoor het gebrek is
  ontstaan.
  4. Jurkjes.com geeft geen garantie voor schade aan het product als gevolg van installatie van
  het product door de Klant.
  9. Betaling
  1. de Klant voldoet de verschuldigde koopsom door middel van de in het hoofdcontract
  weergegeven en eigenhandig gekozen betalingsmethode met inachtneming van de eventueel
  toepasselijke en aanvaarde transactiekosten.
  2. Tenzij anders is overeengekomen dient de Klant de verschuldigde koopsom direct na de
  totstandkoming van de overeenkomst te voldoen. Bij betalingen op factuur heeft een
  betalingstermijn te gelden van 14 dagen.
  3. Wanneer de Klant tekortschiet in zijn betalingsverplichting en hiermee in gebreke verkeert,
  zal Jurkjes.com direct het buitengerechtelijke incassotraject jegens de Klant in gang zetten.
  Conform de wet is de Klant alsdan een aanzienlijk bedrag aan gemaakte kosten aan
  Jurkjes.com verschuldigd.
  4. de Klant is niet gerechtigd zijn schuld te verrekenen met een prestatie die hij van
  Jurkjes.com te vorderen heeft die aan zijn schuld beantwoordt.
  10. Eigendomsvoorbehoud
  1. Het eigendom van de te leveren artikelen gaat, in tegenstelling tot de feitelijke
  machtsverschaffing, pas over op de Klant nadat de Klant al hetgeen de Klant ter zake uit de
  overeenkomst aan Jurkjes.com verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder
  wordt derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele nader
  verschuldigde boetes, meerkosten of buitengerechtelijke incassokosten.
  2. Ingevolge dit eigendomsvoorbehoud is de Klant derhalve gedurende het voorbehouden
  eigendomsrecht niet gerechtigd om de goederen te vervreemden of te bezwaren met
  bijvoorbeeld een pandrecht.
  3. de Klant verbindt zich, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud, om
  Jurkjes.com tijdig en adequaat te informeren bij een dreigend faillissement, surseance van
  betaling of schuldsanering of wanneer derden dreigen beslag te leggen op een van de met
  eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. De Klant is tevens gehouden ten behoeve van de
  onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren tegen schade en
  diefstal.
  4. Wanneer de Klant in gebreke blijft bij de nakoming van enige verplichting uit de
  overeenkomst, is de Klant verplicht op verzoek van Jurkjes.com alle benodigde medewerking
  te verlenen teneinde Jurkjes.com weer onbezwaard over de geleverde goederen te doen
  beschikken. Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van Jurkjes.com de
  goederen retour te zenden.

  11. Garantie en aansprakelijkheid
  1. Jurkjes.com geeft geen garantie op de deugdelijke werking en levensduur van ritsen,
  knopen en overige decoratieve elementen van de kleding.
  2. Hetgeen in dit artikel is bepaald, geldt tevens waar mogelijk ter aanvulling van de elders in
  deze algemene voorwaarden geregelde bepalingen omtrent aansprakelijkheid.
  3. Jurkjes.com staat niet in voor de juistheid van de op de website weergegeven informatie en
  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten op haar website.
  4. Indien zich bij de uitvoering van de overeenkomst onverhoopt een gebeurtenis, waaronder
  ook een nalaten begrepen wordt, voordoet dat tot aansprakelijkheid van Jurkjes.com leidt,
  dan zal die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop
  de door Jurkjes.com gesloten beroeps- ofwel bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
  aanspraak geeft. Indien en voor zover de aansprakelijkheidsverzekering niet tot uitkering zou
  overgaan, is de aansprakelijkheid van Jurkjes.com beperkt tot de met de in de overeenkomst
  opgenomen koopsom, vermeerderd met 20%.
  5. Behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van
  Jurkjes.com is elke aansprakelijkheid van Jurkjes.com beperkt tot het herstellen van
  voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die de Klant heeft geleden, met uitsluiting
  van alle indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten en
  winsten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, supplementaire kosten.
  12. Overmacht
  1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak
  wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop
  Jurkjes.com geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen,
  verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie,
  transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen.
  2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Jurkjes.com opgeschort. Indien nakoming
  door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn
  waardoor het voor Jurkjes.com onevenredig bezwarend is om aan haar verplichtingen te
  voldoen, is Jurkjes.com bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan de Klant en
  zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval
  een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
  3. Indien Jurkjes.com bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen
  heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen,
  of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.
  13. Privacy
  1. De overeenkomst met de Klant wordt onder andere voor administratieve verplichtingen
  gearchiveerd. De Klant kan de overeenkomst naderhand te allen tijde per e-mail bij
  Jurkjes.com opvragen. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de
  afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.
  2. De website van Jurkjes.com kan advertenties van derden of koppelingen naar andere
  websites bevatten. Jurkjes.com is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze
  derden.
  14. Intellectueel eigendomsrechten
  1. De merken, afbeeldingen, logo’s en foto’s die gebruikt en vertoond worden op de website
  van Jurkjes.com zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van Jurkjes.com of van

  derden en mogen zonder de voorafgaande toestemming van de houder van die merken niet
  commercieel worden gebruikt.
  15. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten
  1. Jurkjes.com is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een
  derde partij over te dragen. De Klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een
  derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Jurkjes.com.
  2. Op deze - en andere tussen partijen gesloten - overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands
  recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens koopverdrag. Mocht in de toekomst
  tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan
  is op die verbintenis eveneens Nederlands recht van toepassing.
  3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief
  absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin Jurkjes.com haar (hoofd)vestiging heeft. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-
  contractuele verbintenissen is eveneens de rechter in het arrondissement waarin Jurkjes.com haar (hoofd)vestiging heeft exclusief absoluut bevoegd.